Ҳисобварақлар режаси

Бухгалтерия ҳисобининг миллий Стандарти (21-сонли БҲМС) “Хўжалик юритувчи субъектлар Молиявий-хўжалик  фаолиятининг Бухгалтерия ҳисоби счётлар Режаси ва уни қўллаш бўйича Йўриқнома”га 1-ИЛОВА

Хўжалик юритувчи субъектлар молиявий-хўжалик Фаолиятининг бухгалтерия ҳисоби

ҲИСОБВАРАҚЛАРИ РЕЖАСИ

Мазкур Ҳисобварақлар режасига қуйидагиларга мувофиқ ўзгартиришлар киритилган АВ 12.11.2003 й. 1181-1-сон билан рўйхатга олинган МВ Буйруғи, АВ 25.05.2009 й. 1181-2-сон билан рўйхатга олинган МВ Буйруғи, АВ 30.05.2017 й. 1181-3-сон билан рўйхатга олинган МВ Буйруғи

 

 

Счетлар номи рақами
субсчет рақами ва номи
1
2
3
I Қисм. УЗОҚ МУДДАТЛИ АКТИВЛАР
I БЎЛИМ. АСОСИЙ ВОСИТАЛАР, НОМДДИЙ ВА УЗОҚ МУДДАТЛИ АКТИВЛАР
0100
0110 Ер
0111  Ерни ободонлаштириш
0200
0211 Ерни ободонлаштиришнинг эскириши
0212 Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган асосий воситаларни ободонлаштиришнинг эскириши
0220 Бино, иншоот ва узатувчи мосламаларнинг эскириши
0230 Машина ва асбоб-ускуналарнинг эскириши
0240 Мебель ва офис жиҳозларининг эскириши
0250 Компьютер жиҳозлари ва ҳисоблаш техникасининг эскириши
0260 Транспорт воситаларининг эскириши
0270 Ишчи ҳайвонларнинг эскириши
0280 Кўп йиллик ўсимликларнинг эскириши
0290 Бошқа асосий воситаларнинг эскириши
0299 Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган асосий воситаларнинг эскириши
Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган асосий воситаларни ҳисобга олувчи счётлар
0300
0310  Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган асосий воситалар
Номоддий активларни ҳисобга олувчи счётлар
0400
0410 Патентлар, лицензиялар ва ноу-хау
0420 Савдо маркалари, товар белгилари ва саноат намуналари
0430 Дастурий таъминот
0440 Ер ва табиат ресурсларидан фойдаланиш ҳуқуқлари
0450 Ташкилий харажатлар
0460 Франчайз
0470 Муаллифлик ҳуқуқлари
0480 Гудвилл
0490 Бошқа номоддий активлар
Номоддий активлар амортизациясини ҳисобга олувчи счётлар
0500
0510 Патентлар, лицензиялар ва ноу-хаунинг амортизацияси
0520 Савдо маркалари, товар белгилари ва саноат намуналарининг амортизацияси
0530 Дастурий таъминотнинг амортизацияси
0540 Ер ва табиат ресурсларидан фойдаланиш ҳуқуқларининг амортизацияси
0550 Ташкилий харажатларнинг амортизацияси
0560 Франчайзинг амортизацияси
0570 Муаллифлик ҳуқуқларининг амортизацияси
0590 Бошқа номоддий активларнинг амортизацияси
Узоқ муддатли инвестицияларни ҳисобга олувчи счётлар
0600
0610 Қимматли қоғозлар
0620 Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар
0630 Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар
0640 Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар
0690 Бошқа узоқ муддатли инвестициялар
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналарни ҳисобга олувчи счётлар
0700
0710 Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар — маҳаллий
0720 Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар — хорижий
Капитал қўйилмаларни ҳисобга олувчи счётлар
0800
0810 Тугалланмаган қурилиш
0820 Асосий воситаларни харид қилиш
0830 Номоддий активларни харид қилиш
0840 Асосий подани ташкил қилиш
0850 Ерни ободонлаштиришга капитал қўйилмалар
0860 Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган асосий воситаларга капитал қўйилмалар
0890 Бошқа капитал қўйилмалар
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари ва Кечиктирилган харажатларни ҳисобга олувчи счётлар
0900
0910 Олинган векселлар
0920 Молиявий ижара бўйича олинадиган тўловлар
0930 Ходимларнинг узоқ муддатли қарзлари
0940 Бошқа узоқ муддатли дебиторлик қарзлари
0950 Вақтинчалик фарқлар бўйича кечиктирилган фойда солиғи
0960 Дисконт (чегирма)лар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар
0990 Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар
II ҚИСМ. ЖОРИЙ АКТИВЛАР
II БЎЛИМ. ТОВАР-МОДДИЙ ЗАХИРАЛАР
Материалларни ҳисобга олувчи счётлар
1000
1010   Хом ашё ва материаллар
1020   Сотиб олинган ярим тайёр маҳсулотлар ва бутловчи буюмлар
1030   Ёқилғилар
1040   Эҳтиёт қисмлар
1050   Қурилиш материаллари
1060   Идиш ва идишбоп материаллар
1070   Четга қайта ишлаш учун берилган материаллар
1080   Инвентарь ва хўжалик жиҳозлари
1090   Бошқа материаллар
Ўстиришдаги ва боқувдаги ҳайвонларни ҳисобга олувчи счётлар
1100
1110   Ўстиришдаги ҳайвонлар
1120   Бўрдоқидаги ҳайвонлар
Материалларни тайёрлаш ва харид Қилишни ҳисобга олувчи счётлар
1500
1510   Материалларни тайёрлаш ва харид қилиш
Материаллар қийматидаги фарқларни ҳисобга олувчи счётлар
1600
1610  Материаллар қийматидаги фарқлар
Асосий ишлаб чиқаришни ҳисобга олувчи счётлар
2000
2010  Асосий ишлаб чиқариш
Ўзида ишлаб чиқарилган ярим тайёр маҳсулотларни ҳисобга олувчи счётлар
2100
2110  Ўзида ишлаб чиқарилган ярим тайёр маҳсулотлар
Ёрдамчи ишлаб чиқаришни ҳисобга олувчи счётлар
2300
2310  Ёрдамчи ишлаб чиқариш
Умумишлабчиқариш харажатларини ҳисобга олувчи счётлар
2500
2510  Умумишлабчиқариш харажатлари
Ишлаб чиқаришдаги яроқсиз маҳсулотларни ҳисобга олувчи счётлар
2600
2610  Ишлаб чиқаришдаги яроқсиз маҳсулотлар
Хизмат кўрсатувчи хўжаликларни ҳисобга олувчи счётлар
2700
2710 Хизмат кўрсатувчи хўжаликлар
Тайёр маҳсулотларни Ҳисобга олувчи счётлар
2800
2810 Омбордаги тайёр маҳсулотлар
2820 Кўргазмадаги тайёр маҳсулотлар
2830 Комиссияга берилган тайёр маҳсулотлар
Товарларни ҳисобга олувчи счётлар
2900
2910   Омбордаги товарлар
2920   Чакана савдодаги товарлар
2930   Кўргазмадаги товарлар
2940   Прокатдаги буюмлар
2950   Товарлар билан банд ва бўш идишлар
2960   Комиссияга берилган товарлар
2970   Йўлдаги товарлар
2980   Савдо устамаси
2990   Бошқа товарлар
III БЎЛИМ. КЕЛГУСИ ДАВР ХАРАЖАТЛАРИ ВА КЕЧИКТИРИЛГАН ХАРАЖАТЛАР — ЖОРИЙ ҚИСМИ
Келгуси давр харажатларини ҳисобга олувчи счётлар
3100
3110   Олдиндан тўланган оператив ижара ҳақи
3120   Олдиндан тўланган хизмат ҳақи
3190   Бошқа келгуси давр харажатлари
Кечиктирилган харажатларни ҳисобга олувчи счётлар
3200
3210   Вақтинчалик фарқлар бўйича кечиктирилган фойда солиғи
3220   Дисконт (чегирма)лар бўйича кечиктирилган харажатлар
3290   Бошқа кечиктирилган харажатлар
IV БЎЛИМ. ОЛИНАДИГАН СЧЁТЛАР — ЖОРИЙ ҚИСМИ
Олинадиган счётлар
4000
4010   Харидорлар ва буюртмачилардан олинадиган счётлар
4020  Олинган векселлар
Ажратилган бўлинмалар, шўъба ва қарам хўжалик жамиятларидан олинадиган счётлар
4100
4110 Ажратилган бўлинмалардан олинадиган счётлар
4120 Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларидан олинадиган счётлар
Ходимларга берилган бўнакларни ҳисобга олувчи счётлар
4200
4210 Меҳнат ҳақи бўйича берилган бўнаклар
4220 Хизмат сафарларига берилган бўнаклар
4230 Умумхўжалик харажатлари учун берилган бўнаклар
4290 Ходимларга берилган бошқа бўнаклар
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнакларни ҳисобга олувчи счётлар
4300
4310 Товар моддий қийматликлар учун мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар
4320 Узоқ муддатли активлар учун мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар
4330 Бошқа берилган бўнаклар
Бюджетга бўнак тўловларини ҳисобга олувчи счётлар
4400
4410 Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (турлари бўйича)
Мақсадли давлат жамғармаларига ва суғурталар бўйича бўнак тўловларини ҳисобга олувчи счётлар
4500
4510 Суғурталар бўйича бўнак тўловлари
4520 Мақсадли давлат жамғармаларига бўнак тўловлари
Устав капиталига таъсисчиларнинг улушлари бўйича қарзини ҳисобга олувчи счётлар
4600
4610 Устав капиталига таъсисчиларнинг улушлари бўйича қарзи
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзини ҳисобга олувчи счётлар
4700
4710 Кредитга сотилган товарлар бўйича ходимларнинг қарзи
4720 Берилган қарзлар бўйича ходимларнинг қарзи
4730 Моддий зарарни қоплаш бўйича ходимларнинг қарзи
4790 Ходимларнинг бошқа қарзлари
Турли дебиторлар қарзларини ҳисобга олувчи счётлар
4800
4810 Молиявий ижара бўйича олинадиган тўловлар — жорий қисм
4820 Оператив ижара бўйича олинадиган тўловлар
4830 Олинадиган фоизлар
4840 Олинадиган дивидендлар
4850 Олинадиган роялти
4860 Даъволар бўйича олинадиган счётлар
4890 Бошқа дебиторлар қарзлари
Даргумон қарзлар бўйича резервни ҳисобга олувчи счётлар
4900
4910 Даргумон қарзлар бўйича резерв
V БЎЛИМ. ПУЛ МАБЛАҒЛАРИ, ҚИСҚА МУДДАТЛИ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ВА БОШҚА ЖОРИЙ АКТИВЛАР
Кассадаги пул маблағларини ҳисобга олувчи счётлар
5000
5010 Миллий валютадаги пул маблағлари
5020 Чет эл валютасидаги пул маблағлари
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағларини ҳисобга олувчи счётлар
5100
5110 Ҳисоб-китоб счёти
Чет эл валютасидаги пул маблағларини ҳисобга олувчи счётлар
5200
5210 Мамлакат ичидаги валюта счётлари
5220 Чет элдаги валюта счётлари
Банкдаги махсус счётлардаги пул маблағларини ҳисобга олувчи счётлар
5500
5510 Аккредитивлар
5520 Чек дафтарчалари
5530 Бошқа махсус счётлар
Пул эквивалентларини ҳисобга олувчи счётлар
5600
5610 Пул эквивалентлари (турлари бўйича)
Йўлдаги пул маблағ (ўтказма)ларини ҳисобга олувчи счётлар
5700
5710 Йўлдаги пул маблағ (ўтказма)лари
Қисқа муддатли инвестицияларни ҳисобга олувчи счётлар
5800
5810 Қимматли қоғозлар
5830 Берилган қисқа муддатли қарзлар
5890 Бошқа жорий инвестициялар
Камомадлар ва қийматликларнинг бузилишидан йўқотишлар ва бошқа жорий активларни ҳисобга олувчи счётлар
5900
5910 Камомадлар ва қийматликларнинг бузилишидан йўқотишлар

5920 Бошқа жорий активлар

III ҚИСМ. МАЖБУРИЯТЛАР
VI БЎЛИМ. ЖОРИЙ МАЖБУРИЯТЛАР
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга тўланадиган счётлар
6000
6010 Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга тўланадиган счётлар
6020 Берилган векселлар
Ажратилган бўлинмалар, шўъба ва қарам хўжалик жамиятларига тўланадиган счётлар
6100
6110 Ажратилган бўлинмаларга тўланадиган счётлар
6120 Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларига тўланадиган счётлар
Қисқа муддатли инвестицияларни ҳисобга олувчи счётлар
6200
6210 Дисконт (чегирма)лар кўринишидаги кечиктирилган даромадлар
6220 Мукофот (устама)лар кўринишидаги кечиктирилган даромадлар
6230 Бошқа кечиктирилган даромадлар
6240 Солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар
6250 Вақтинчалик фарқлар бўйича кечиктирилган фойда солиғи бўйича мажбуриятлар
6290 Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар
Олинган бўнакларни ҳисобга олувчи счётлар
6300
6310 Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар
6320 Акцияга обуначилардан олинган бўнаклар
6390 Бошқа олинган бўнаклар
Бюджетга тўловлар бўйича қарзни ҳисобга олувчи счётлар
6400
6410 Бюджетга тўловлар бўйича қарз (турлари бўйича)
Суғурта ва мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарзни ҳисобга олувчи счётлар
6500
6510 Суғурта бўйича тўловлар
6520 Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар
Таъсисчиларга бўлган қарзни ҳисобга олувчи счётлар
6600
6610 Тўланадиган дивидендлар
6620 Чиқиб кетаётган таъсисчиларга улушлари бўйича қарз
6630 Устав капиталини кўпайтириш бўйича муассисларнинг улушлари
Меҳнат ҳақи бўйича ходим билан ҳисоблашишларни ҳисобга олувчи счётлар
6700
6710 Меҳнат ҳақи бўйича ходим билан ҳисоблашишлар
6720 Депонентланган иш ҳақи
Қисқа муддатли кредитлар ва қарзларни ҳисобга олувчи счётлар
6800
6810 Қисқа муддатли банк кредитлари
6820 Қисқа муддатли қарзлар
6830 Тўланадиган облигациялар
6840 Тўланадиган векселлар
Турли кредиторларга бўлган қарзларни ҳисобга олувчи счётлар
6900
6910 Тўланадиган оператив ижара
6920 Ҳисобланган фоизлар
6930 Роялти бўйича қарз
6940 Кафолатлар бўйича қарз
6950 Узоқ муддатли мажбуриятлар — жорий қисми
6960 Даъволар бўйича тўланадиган счётлар
6970 Ҳисобдор шахсларга бўлган қарз
6990 Бошқа мажбуриятлар
VII БЎЛИМ. УЗОҚ МУДДАТЛИ МАЖБУРИЯТЛАР
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга тўланадиган узоқ муддатли счётлар
7000
7010 Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга тўланадиган счётлар
7020 Берилган векселлар
Ажратилган бўлинмалар, шўъба ва қарам хўжалик жамиятларига бўлган узоқ муддатли қарз
7100
7110 Ажратилган бўлинмаларга бўлган узоқ муддатли қарз
7120 Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларига бўлган узоқ муддатли қарз
Кечиктирилган узоқ муддатли мажбуриятларни ҳисобга олувчи счётлар
7200
7210 Дисконт (чегирма)лар кўринишидаги узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар
7220 Мукофот (устама)лар кўринишидаги узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар
7230 Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар
7240 Солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар
7250 Вақтинчалик фарқлар бўйича кечиктирилган фойда солиғи бўйича узоқ муддатли мажбуриятлар
7290 Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнакларни ҳисобга олувчи счётлар
7300
7310 Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар
Узоқ муддатли кредитлар ва қарзларни ҳисобга олувчи счётлар
7800
7810 Узоқ муддатли банк кредитлари
7820 Узоқ муддатли қарзлар
7830 Тўланадиган облигациялар
7840 Тўланадиган векселлар
Турли кредиторларга бўлган узоқ муддатли қарзларни ҳисобга олувчи счётлар
7900
7910 Тўланадиган молиявий ижара
7920 Турли кредиторларга бўлган бошқа узоқ муддатли қарзлар
IV ҚИСМ. ХУСУСИЙ КАПИТАЛ
VIII БЎЛИМ. КАПИТАЛ, ТАҚСИМЛАНМАГАН ФОЙДА ВА РЕЗЕРВЛАР
Устав капиталини ҳисобга олувчи счётлар
8300
8310 Оддий акциялар
8320 Имтиёзли акциялар
8330 Пай ва улушлар
Қўшилган капитални ҳисобга олувчи счётлар
8400
8410 Эмиссия даромади
8420 Устав капиталини шакллантиришдаги курс фарқи
Резерв капиталини ҳисобга олувчи счётлар
8500
8510 Узоқ муддатли активларни қайта баҳолаш бўйича тузатишлар
8520 Резерв капитали (фонди)
8530 Текинга олинган мулк
Сотиб олинган хусусий акцияларни ҳисобга олувчи счётлар
8600
8610 Сотиб олинган хусусий акциялар — оддий
8620 Сотиб олинган хусусий акциялар — имтиёзли
8700 Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар)ни ҳисобга олувчи счётлар
8710 Ҳисобот даврининг тақсимланмаган фойдаси (қопланмаган зарари)
8720 Жамғарилган фойда (қопланмаган зарар)
8800 Мақсадли тушумларни ҳисобга олувчи счётлар
8810 Грантлар
8820 Субсидиялар
8830 Аъзолик бадаллари
8840 Мақсадли фойдаланадиган солиқ имтиёзлари
8890 Бошқа мақсадли тушумлар
8900 Келгуси харажатлар ва тўловлар резервларини ҳисобга олувчи счётлар
8910 Келгуси харажатлар ва тўловлар резервлари
V ҚИСМ. МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА ИШЛАТИЛИШИ
IX БЎЛИМ. ДАРОМАДЛАР ВА ХАРАЖАТЛАР
Асосий (операцион) фаолиятнинг даромадларини ҳисобга олувчи счётлар
9000
9010 Тайёр маҳсулотларни сотишдан даромадлар
9020 Товарларни сотишдан даромадлар
9030 Ишлар бажариш ва хизматлар кўрсатишдан даромадлар
9040 Сотилган товарларнинг қайтиши
9050 Харидорлар ва буюртмачиларга берилган чегирмалар
Сотилган маҳсулот (товар, иш, хизмат)ларнинг таннархини ҳисобга олувчи счётлар
9100
9110 Сотилган тайёр маҳсулотларнинг таннархи
9120 Сотилган товарларнинг таннархи
9130 Бажарилган иш ва кўрсатилган хизматларнинг таннархи
9140 Даврий ҳисобда ТМЗ сотиб олиш/харид қилиш
9150 Даврий ҳисобда ТМЗ бўйича тузатишлар
Асосий воситалар ва бошқа активларнинг чиқиб кетишини ҳисобга олувчи счётлар
9200
9210 Асосий воситаларнинг чиқиб кетиши
9220 Бошқа активларнинг чиқиб кетиши
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадларини ҳисобга олувчи счётлар
9300
9310 Асосий воситаларнинг чиқиб кетишидан фойда
9320 Бошқа активларнинг чиқиб кетишидан фойда
9330 Ундирилган жарима, пеня ва устамалар
9340 Ўтган йиллар фойдалари
9350 Оператив ижарадан даромадлар
9360 Кредитор ва депонент қарзларни ҳисобдан чиқаришдан даромадлар
9370 Хизмат кўрсатувчи хўжаликлар даромадлари
9380 Текин қайтарилмайдиган молиявий ёрдам
9390 Бошқа операцион даромадлар
Давр харажатларини ҳисобга олувчи счётлар
9400
9410 Сотиш харажатлари
9420 Маъмурий харажатлар
9430 Бошқа операцион харажатлар
Молиявий фаолият даромадларини ҳисобга олувчи счётлар
9500
9510 Роялти кўринишидаги даромадлар
9520 Дивидендлар кўринишидаги даромадлар
9530 Фоизлар кўринишидаги даромадлар
9540 Валюталар курслари фарқидан даромадлар
9550 Молиявий ижарадан даромадлар
9560 Қимматли коғозларни қайта баҳолашдан даромадлар
9590 Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари
Молиявий фаолият бўйича ҳаражатларни ҳисобга олувчи счётлар
9600
9610 Фоизлар кўринишидаги харажатлар
9620 Валюталар курслари фарқидан зарарлар
9630 Қимматли қоғозларни чиқариш ва тарқатиш бўйича харажатлар
9690 Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар
Фавқулоддаги фойда (зарар)ларни ҳисобга олувчи счётлар
9700
9710 Фавқулоддаги фойдалар
9720 Фавқулоддаги зарарлар
Солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни тўлаш учун фойданинг ишлатилишини ҳисобга олувчи счётлар
9800
9810 Фойда солиғи бўйича харажатлар
9820 Фойдадан ҳисобланган бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича харажатлар
Якуний молиявий натижани ҳисобга олувчи счётлар
9900
9910 Якуний молиявий натижа
VI ҚИСМ. БАЛАНСДАН ТАШҚАРИ СЧЁТЛАР
Оператив ижарага олинган асосий воситалар
001
Масъул сақлашга қабул қилинган товар-моддий қийматликлар
002
Қайта ишловга қабул қилинган материаллар 003
Комиссияга қабул қилинган товарлар
004
Ўрнатиш учун қабул қилинган ускуналар
005
Қатъий ҳисобот варақлари
006
Тўлашга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ўтказилиб ҳисобдан чиқарилган қарзи
007
Мажбуриятлар ва тўловларни таъминлаш — олинган
008
Мажбуриятлар ва тўловларни таъминлаш — берилган
009
Молиявий ижара шартномаси бўйича берилган асосий воситалар
010
Ссуда шартномаси бўйича олинган мулк
011
Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар
012
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича)
013
Фойдаланишдаги инвентарь ва хўжалик жиҳозлари
014
Оддий ширкат шартномаси (биргаликдаги фаолият) бўйича олинган мол-мулк
015
Фойдаланиш ҳуқуқида олинган номоддий активлар
016